Административно право

Административното право като отделен отрасъл на правото представлява комплекс от правни норми, които регулират обществените отношения във всички области на държавното управление. Административното право регулира и отношенията, свързани с реализирането на административнонаказателната отговорност на лицата. Адвокатска кантора „Генчев-Жечева“ оказва правна помощ и съдействие във връзка с производства за оспорване на индивидуални административни актове, когато същите са незаконосъобразни или нецелесъобразни. Предлага процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции в страната при обжалване на административни актове на държавната и общинска администрация.
Изготвя жалби и срещу наказателни постановления, издадени от различни органи (за нарушения по Закона за движенията по пътищата, Закон за министерство на вътрешните работи, Закон за здравето и др.) и предлага включително професионалнаюридическа консултация по законосъобразността на наказателните постановления. Кантората осъществява и процесуално представителство пред съда при обжалване на наказателните постановления, които се издават при административни нарушения, тези които нарушават установения ред на държавното управление, извършени са виновно и са обявени за наказуеми с административно наказание, налагано по административен ред.
Административно право